הוצאות מוכרות לעסקים שעובדים מהבית

עסקים שמנוהלים מהבית יכולים להגיש הוצאות ולחסוך כסף בתשלומי מס הכנסה ומע"מ. יותר ויותר בעלי עסק ובעלי מקצועות חופשיים עובדים מהבית. הנטייה לעבוד מהבית אם בשל הנוחות ואם בשל הרצון לחסוך בהוצאות שכירות ואחזקת משרדים. במקביל , בעשור האחרון חלו התפתחויות משמעותיות בתחום טכנולוגיית מערכות המידע והתקשורת. התפתחויות אלו מאפשרות כיום, בין השאר, גישה מרחוק למערכות מידע, גישה למאגרי נתונים, וכן, ניוד של מסמכים, תמונות שרטוטים וכיו"ב. המעבר לעבודה מהבית הינו ללא ספק אחד הסממנים של הקדמה הטכנולוגית.

ככלל, כל הוצאה שתרמה לייצור הכנסה, למעט אם הוא הוגבלה או לא הותרה בפירוש, תחשב להוצאה מוכרת. הקושי לגבי הוצאות עבודה מהבית נעוץ בכך שמדובר בדרך כלל ב"הוצאות מעורבות" – הוצאות שהוצאו לצרכי עבודה אך כוללות גם מרכיב הנאה פרטית. אולם קושי זה אינו שולל בהכרח את ניכוי אותה הוצאה. כדי להכיר בהוצאות אלו, יש להראות כי ניתן להפריד באופן ברור בין ההוצאות שנועדו לייצור ההכנסה העסקית לבין ההוצאות המשמשות להנאה פרטית.

נסקור להלן את ההוצאות הקשורות לעבודה מהבית:

הוצאות מימון על משכנתא

יוכרו 80% מהפרשי ההצמדה והריבית הנכללים במשכנתא שנלקחה על הבית המיוחסים לחלק העסקי.

הוצאות פחת על רכישת / בניית בית המגורים

ניתן להכיר בהוצאות פחת בשיעור של 4% לשנה מעלות המבנה כשהוא מוכפל בחלק היחסי של המבנה המשמש כעסק. יש לשים לב כי דרישה להוצאות פחת על בית מגורים עשויי, בנסיבות מסוימות, לפגוע בזכאותו של בעל הנכס לפטור ממס שבח בעת מכירתה. מומלץ להיוועץ עם רואה חשבון או בעל מקצוע מומחה אחר כדי להימנע מטעויות.

הוצאות דמי שכירות

ניתן להכיר בתשלום דמי השכירות כהוצאה מוכרת על החלק היחסי המשמש לעסק. יחד עם זאת, דמי השכירות אצל המשכיר יחשבו כהכנסות לצורך מס. ההכרה בהוצאה מותנית בכך שמתשלומי שכר הדירה המשולמים למשכיר ינכה השוכר מס במקור ויעבירם לפקיד השומה.

מיסים עירוניים

כל נכס נדל"ן חייב בתשלום מיסים עירוניים הכוללים בעיקר תשלומי ארנונה, מים וביוב. ניתן להכיר בתשלומי המיסים העירוניים כהוצאה מוכרת על החלק היחסי המשמש לעסק. החלוקה תתבצע בד"כ לפי השטח היחסי (במ"ר) המוקצה לעסק. אזהרה: תביעת הוצאות מיסים עירוניים כהוצאות עסקיות עלול, בנסיבות מסוימות, לגרום לשינוי סיווג של הדירה ממגורים לעסקים, דבר שיגרור עליה בתשלומי המיסים העירוניים. לכן, יש להיוועץ ברואה חשבון בטרם תנקטו בצעד כלשהו.

הוצאות חשמל וגז

ניתן להכיר בתשלומי חשמל וגז כהוצאה מוכרת על החלק היחסי המשמש לעסק. מומלץ להתקין מונים נפרדים לבית ולעסק. במידה ויותקנו מונים נפרדים ניתן להכיר ב 100% מההוצאות בחשבונות המתייחסות לעסק.

הוצאות תיקונים ושיפוצים

במידה וההוצאות מתייחסות לכלל בית המגורים, ניתן להכיר בתשלומים עבור תחזוקה שוטפת (צביעה, תיקונים) כהוצאה מוכרת על החלק היחסי המשמש לעסק. כאשר מדובר בעבודות שבוצעו ביחידה המשמשת את העסק באופן ספציפי, וניתן להוכיח זאת, יוכרו כל ההוצאות. יש להבחין בין הוצאות תיקונים הניתנות לניכוי, לבין הוצאות השבחה שהינן הוצאות הוניות שאינן ניתנות לניכוי. הוצאות הוניות יוכרו בדרך של פחת (ראה התייחסות להוצאות פחת).

ניקיון ואחזקה

הוצאות ניקיון ואחזקה (וועד בית, עוזרת, חומרי ניכוי) יוכרו לפי החלק היחסי של העסק בבית המגורים. בהתייחס לעוזרת, ההוצאות היחסיות יוכרו רק אם שולמו דמי הביטוח הלאומי עבורה.

הוצאות טלפון

במידה ועיקר עסקו של הנישום בביתו, יותרו 80% מהחלק היחסי של הוצאות הטלפון המתייחס לעסק, זאת בכפוף לתקרות הקבועות בתקנות. במידה ואין עיקר עסקו של הנישום בביתו, לא יותרו ההוצאות כלל. מומלץ להתקין קו טלפון נפרד אשר יהיה על שם העסק וישרת את העסק בלבד. על קו טלפון נפרד לעסק יוכרו 100% מההוצאות.

מע"מ

רשויות מס ערך מוסף מתירות לקזז מע"מ תשומות, בגין הוצאות מעורבות, באופן חלקי לפי התנאים הבאים:

  • אם ההוצאה הינה ברובה עסקית – יוכר רק 2/3 מהמע"מ.
  • אם ההוצאה הינה ברובה פרטית – יוכר רק 1/4 מהמע"מ.

יש להחריג מכלל זה מס תשומות על רכישת דירת מגורים ועל השירותים לצורך רכישתה או שיפוציה לגבי עוסק שמקום עסקה בדירת מגוריו . במקרה זה מע"מ התשומות לא ניתן לקיזוז כלל.

שיתוף באמצעות:
מאמרים נוספים

חשבוניות באינטרנט

עוברים לחשבוניות באינטרנט, מתייעלים מבחינה עסקית כולם מסביבכם התחילו לעבור לחשבוניות באינטרנט, ואתם עדיין מתקשים לעשות את

קרא עוד »
שיתוף באמצעות:
דילוג לתוכן