רישום עמותה חדשה

רשם העמותות הינו הנדבך הראשון בכל הקשור ברשום עמותה חדשה, עם זאת זה אינו השלב היחיד. הליך הקמת העמותה עובר אף דרך רישום העמותה במשרדי מס ערך מוסף ולאחר מכן במס הכנסה.

מומלץ לפנות לרואה חשבון אשר ילווה את פעילות העמותה וינחה את חברי העמותה בכל הקשור להתנהלות תקינה על פי הוראות החוק ודיני המס.

רישום עמותה חדשה ברשם העמותות

טופס בקשה

הליך רישום עמותה חדשה מתבצע ביחידת רשם העמותות במשרד המשפטים. בקשה לרישום עמותה יש למלא בטופס מקוון המצוי באתר האינטרנט של רשות התאגידים. לאחר מילוי הטופס יש להדפיסו ולהגישו לרשם העמותות.

מסמכים שיש לצרף

לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:

 • תצהיר התומך בבקשה לרישום עמותה – ש לתמוך את הבקשה לרישום עמותה בתצהיר (כנוסחו בטופס הבקשה או בנפרד). על התצהיר יחתמו מייסדי העמותה בחתימות מקוריות, בפני עורך דין.
 • הצהרה על נסיבות הקמת העמותה – על ההצהרה יחתמו שניים מחברי הוועד או מהמייסדים במידה ולא נבחר ועד לעמותה.
  יש לכלול בהצהרה כי הקמת העמותה לא נעשתה בעקבות אחד מאלה: הליכי מחיקה של עמותה אחרת, אי מתן אישור ניהול תקין לעמותה אחרת ע"י הרשם או אי סדרים של עמותה אחרת.
 • תקנון – יש לבחור באחת מן החלופות הבאות, ולציין זאת בטופס הבקשה:
  • 1. מצורף תקנון מוצע לעמותה.
  • 2. מאמצים את התקנון המצוי בתוספת הראשונה לחוק העמותות.
  • 3. מאמצים את התקנון המצוי בתוספת הראשונה לחוק העמותות בשינויים. לבקשה יצורף התקנון המבוקש של העמותה, למעט אם אומץ התקנון המצוי ללא שינויים. בהעדר התייחסות לתקנון בבקשה לרישום, יחול התקנון המצוי שבתוספת הראשונה לחוק העמותות, תש"ם-1980.
 • קבלה בגין תשלום אגרת בקשה לרישום – יש לשלם את אגרת בקשת הרישום ודמי פרסום ברשומות באתר האינטרנט או בבנק הדואר לאחר קבלת שובר במשרדי רשם העמותות ברשות התאגידים. לחלופין, מייסדי עמותה שמחזורה השנתי לא יעלה על 300,000 ש"ח ואשר לא תשלם שכר בכל צורה שהיא, רשאים לצרף תצהיר שנחתם בפני עורך דין אודות כך, ולשלם אגרה מופחתת.

זמן טיפול

למי שבחר לאמץ תקנון מצוי – בתוך 10 ימי עבודה מיום קבלת המסמכים במשרדי הרשות.
למי שבחר לערוך תקנון מיוחד – בתוך 21 ימי עבודה מיום קבלת המסמכים במשרדי הרשות.

הערות

בבואכם לרשום עמותה חדשה רצוי לקרוא את חוק העמותות, תש"ם-1980 ולפעול על פיו. חוק העמותות מתייחס לפרקים שעניינם רישום עמותה חדשה, תקנון, חברים, מוסדות, ניהול חשבונות וביקורות. בנוסף מומלץ לעיין בהנחיות ובטופס בקשה לרישום עמותה חדשה הנמצאים באתר רשות התאגידים. האתר מספק מידע נרחב בכל הקשור לרישום עמותה חדשה.

רישום עמותה במע"מ

לאחר פתיחת העמותה או המלכ"ר (מוסד ללא כוונת רווח) ברשם העמותות יש לפתוח תיק במע"מ (מס ערך מוסף), פתיחת התיק במע"מ נדרשת גם אם אין העמותה משלמת מס ערך מוסף.
פתיחת תיק מלכ"ר תיעשה במשרד מע"מ האזורי, בהתאם למיקום פעילותו של המלכ"ר (שמות המשרדים כתובותיהם ומספרי הטלפון שלהם מופיעים באתר האינטרנט של מע"מ), על גבי טופס מע"מ 24 – בקשה לרישום מלכ"ר במע"מ.
מסמכים שיש לצרף לבקשה:
– צילום תעודה מרשם העמותות / החברות.
– תקנון.
– מינוי חברים חתום ע"י רשם העמותות.
– פרוטוקול מורשה חתימה חתום ע"י רו"ח.
– מאזן כספי, אם לא קיים, תחזית הכנסות והוצאות שתכלול גם את מקורות המימון.
– כאשר רישום מבוצע ע"י מייצג, עליו להמציא ייפוי כח מאת המלכ"ר.
עם רישומו מקבל המלכ"ר אישור על סיווגו כמלכ"ר.
עם אישור הסיווג, יש לפנות למס הכנסה לפתיחת תיק ניכויים, לצורך דיווח מס שכר (סעיף 4
לחוק מע"מ).
עם השלמת הרישום במס הכנסה, יקבל המלכ"ר תעודת מלכ"ר (טופס מע"מ 805).

רישום עמותה חדשה במס הכנסה

לאחר פתיחת תיק במע"מ יש לפתוח תיק לעמותה במס הכנסה, בהקשר זה רצוי לקבל "אישור על ניהול ספרים" ואישור על ניכוי מס במקור. העמותה מחויבת בהוראות ניהול ספרים בהתאם לחוק ולתקנות הרלבנטיים. אם העמותה מעסיקה עובדים או משלמת לספקים (להם נדרש לנכות מס במקור) אזי יש לפתוח לעמותה תיק ניכויים. יש לזכור כי בשונה מחברה, עמותה משלמת מס שכר על השכר המשולם לעובדיה. העמותה מחויבת אף להגיש דוח שנתי למס הכנסה בהתאם למועדים המפורסמים.

שיתוף באמצעות:
מאמרים נוספים

חשבוניות באינטרנט

עוברים לחשבוניות באינטרנט, מתייעלים מבחינה עסקית כולם מסביבכם התחילו לעבור לחשבוניות באינטרנט, ואתם עדיין מתקשים לעשות את

קרא עוד »
שיתוף באמצעות:
דילוג לתוכן