מדריך מע"מ לעוסק חדש

החלטת לפתוח עסק חדש? מזל טוב! כיצד נרשמים במע"מ? אילו טפסים למלא? אילו מסמכים לצרף? כל זאת עוד במדריך מע"מ לעוסק חדש.

מי נדרש להירשם כעוסק במע"מ

אדם (יחיד) שותפות או חברה, העומדים למכור נכס, טובין או מקרקעין, או לתת שירות במהלך עיסקיהם, חייבים להירשם כעוסק במשרד מע"מ האזורי הקרוב למקום העסק או הפעילות העסקית, לא יאוחר מהיום שבו החל בפעילות העסקית.

מסמכים הדרושים לצורך רישום:

עוסק יחיד

 • טופס רישום 821 מלא וחתום.
 • תעודת זהות.
 • צילום של רישיון / תעודה מקצועית.
 • צילום של חוזה שכירות של מקום העסק/משרד/מחסן.
 • אסמכתא על קיום חשבון בנק (צ'ק מבוטל). במקרה של חשבון בנק משותף לשני בני הזוג, על שני בני הזוג להגיע למשרדי מע"מ ולחתום על הצהרה בדבר קיומו של חשבון בנק משותף.

שותפות

 • טופס רישום 821 משולב עם 821 א' מלא וחתום.
 • תעודת זהות של כל אחז מהשותפים
 • צילום של רישיון / תעודה מקצועית.
 • אסמכתא על קיום חשבון בנק על שם השותפות (צ'ק מבוטל).
 • במידה והשותפות רשומה ברשם השותפויות – אישור על רישום.

חברה בע"מ

 • טופס רישום 821 משולב עם 821 א' מלא וחתום.
 • צילום תעודת רישום ברשם החברות.
 • תקנון החברה.
 • פרוטוקול מינוי מנהלים של החברה כפי שאושר ע"י רשם החברות.
 • שמות מנהלי החברה, מספרי תעודת הזהות שלהם ופרטי ההתקשרות עמם.
 • חוזה קניה / השכרה של מקום העסק.
 • אסמכתא על קיום חשבון בנק על שם החברה.
 • לגבי עסק בשלבי הקמה, שטרם החל בפעילותו: מסמכים נוספים שמתוכם ניתן ללמוד על פעילותו של העסק כגון: התחייבויות לאספקת טובין, חוזים, אישורי בניה, רישיונות עסק מרשויות מקומיות וכדומה.
 • מידע על הרכוש: סכום ההשקעה, מקורות מימון, מחזור עסקאות משוער.

קבלת אישור על רישום העסק

בתום תהליך הרישום תונפק תעודת עוסק מורשה / עוסק פטור זמנית, ובנוסף תשלח תעודת עוסק מקורית באמצעות הדואר.

עוסק פטור

אילו עסקים יסווגו כ"עוסק פטור"?

כאשר סכום מחזור העסקאות השנתי הצפוי של העסק נמוך מ"הסכום הקובע" תסווג כ"עוסק פטור".
הסכום מתעדכן פעם בשנה בחודש ינואר. להלן טבלה המפרטת את ה"סכום הקובע" לשנים 2010-2014.

שנהמחזור
201073,300
201174,972
201276,844
201377,993
201479,482

על אף האמור לעיל בעלי מקצוע חופשיים כגון רופא, רופא שיניים, וטרינר, רואה חשבון, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, אדריכל, טכנאי וטוען רבני (או מהווה אחד מסוגי העוסקים המנויים בתקנה 13 לתקנות מס ערך מוסף (רישום) יירשמו כעוסק מורשה ללא קשר למחזור העסקאות השנתיות שלהם.

טיפ: אם סווגת כ"עוסק פטור", אך בפועל מחזור העסקאות שלך עלה על ה"סכום הקובע", חובה עליך לגשת למשרד מע"מ האזורי על מנת לשנות את מעמדך ל"עוסק מורשה".

חובותיו של "עוסק פטור"

 • עוסק פטור אינו חייב בהגשת דוחות מע"מ חודשיים ובתשלום מע"מ,
 • עוסק פטור נדרש להגיש אחת לשנה הצהרה על מחזור העסקאות השנתי. ההצהרה תוגש לא יאוחר מה 31 בינואר בכול שנה, עבור השנה שחלפה.
 • עוסק פטור אינו רשאי להוציא חשבונית מס.
 • עוסק פטור אינו רשאי לנכות מס תשומות הכלול בחשבוניות מס שהוצאו לו (מספקים).

ניהול ספרי העסק

עסק חייב לנהל פנקסי חשבונות לפי דרישות מס הכנסה ומס ערך מוסף כפי שבאות לידי ביטוי בהוראות ניהול פנקסי חשבונות.

שיתוף באמצעות:
מאמרים נוספים

חשבוניות באינטרנט

עוברים לחשבוניות באינטרנט, מתייעלים מבחינה עסקית כולם מסביבכם התחילו לעבור לחשבוניות באינטרנט, ואתם עדיין מתקשים לעשות את

קרא עוד »
שיתוף באמצעות:
דילוג לתוכן