מדריך ביטוח לאומי לעצמאי

הגדרת עצמאי במוסד לביטוח לאומי

"עובד עצמאי" מוגדר במוסד לביטוח לאומי כאחד מאלו:
• מי שעוסק במשלח ידו לפחות 20 שעות בשבוע בממוצע.
• מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% אחוז מהשכר הממוצע.
• מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע, והכנסתו עולה על 15% אחוז מהשכר הממוצע.
עצמאי שאינו עונה על אחד מהתנאים הנ"ל הינו "עצמאי שאינו עונה להגדרה" ולעניין חובת התשלום והזכאות לקצבאות ייחשב כבעל הכנסה שלא מעבודה.

חובת רישום ופתיחת תיק

עובד עצמאי חייב להירשם מיד עם תחילת הפעילות בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו. הרישום נעשה באמצעות טופס דין וחשבון רב שנתי. לאחר הרישום ישלח למבוטח פנקס מקדמות.
חשוב לדעת!! הרישום והתשלום במועד הם תנאים הכרחיים לזכאות לקבלת קצבאות הביטוח הלאומי: מי שנפגע בעבודה, ולא היה רשום במוסד כעובד עצמאי, לא יהיה זכאי לדמי פגיעה או להחזר עבור הוצאות לטיפול רפואי בשל הפגיעה, או לקצבת נכות מעבודה. אישה שהיא עובדת עצמאית וילדה, עלולות זכויותיה לקבלת דמי לידה להיפגע. שאיריו של מי שנפטר עקב עבודה כעצמאי שלא נרשם במועד אינם זכאים לקצבת תלויים.

חובת הדיווח והתשלום

העובד העצמאי חייב על-פי החוק לשלם את דמי הביטוח בעד עצמו . ניתן לשלם את המקדמות באמצעות פנקס מקדמות, כרטיסי אשראי או הוראת קבע.
פיגור בתשלום דמי הביטוח גורר אחריו הצמדה וקנסות ואף עלול לגרום לעיקול רכוש והכנסות באמצעות ההוצאה לפועל, וכן יכול לגרום גם להקטנת קצבה או לשלילתה.

הבסיס לחישוב דמי ביטוח

הביטוח הלאומי מחשב את דמי הביטוח על-פי ההכנסות שהיו לעובד העצמאי מהמקורות המפורטים בסעיפים 2[1], 2[8] לפקודת מס הכנסה בשנת המס שבעדה משולמים דמי הביטוח. העובד העצמאי מצהיר בטופס הדין וחשבון הרב שנתי על הכנסה משוערת. סכום המקדמות החודשיות של דמי הביטוח נקבע על סמך הכנסה זו או על סמך השומה האחרונה, שנמצאת בידי המוסד. עם קבלת השומה הסופית ממס הכנסה, מחשב המוסד מחדש את דמי הביטוח השנתיים ומיידע את המבוטח בדבר הפרשים אם ישנם.

שיעורי דמי הביטוח ודמי בריאות לעצמאים

בטבלה שלהן פירוט שעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עצמאי שמלאו לו 18 שנה, ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה – מעודכן לתאריך 1/1/2014 :

מחלק ההכנסה שעד 60%
מהשכר הממוצע
מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח
דמי ביטוח לאומי% 6.72% 11.23
דמי ביטוח בריאות% 3.10% 5.00
סך הכול% 9.82% 16.23

הכנסה מינימאלית ותקרת ההכנסות לתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות

הכנסה מינימאלית שווה ל–25% מן השכר הממוצע לחודש – 2,272 ש"ח (החל מ- 01.01.2014).
עצמאי ללא הכנסה או שהכנסתו נמוכה מהסכום המינימאלי ישלם דמי ביטוח כאילו הייתה הכנסתו הסכום המינימאלי:
על הכנסה של עצמאי, שאינה עולה על 60% מהשכר הממוצע, חל "שיעור מופחת" של דמי ביטוח, זאת בתנאי שאינו עובד גם כשכיר. מבוטח עצמאי שהוא גם עובד שכיר "נהנה" כבר מהשיעור המופחת שנוכה משכרו כשכיר, ולכן ישלם את השיעור המלא מהכנסתו כעצמאי.
תקרת ההכנסות קרויה "הכנסה מרבית" או "הכנסה מקסימאלית". סכום ההכנסה המרבית לחודש הוא 43,240 ש"ח (החל ב- 01.01.2014).

פטור מתשלום דמי ביטוח

העובדים העצמאיים האלה פטורים מתשלום דמי ביטוח לענפי הביטוח השונים, אך חייבים בתשלום לענף נפגעי עבודה בלבד:
• עובד עצמאי שעדיין לא מלאו לו 18 שנה.
• מי שאינו תושב ישראל והוא עובד עצמאי בישראל.
• עובד עצמאי שהוא נכה עבודה בעל דרגת נכות קבועה של 100% ומקבל קצבה לפי חוק ביטוח נפגעי עבודה.
• עובד עצמאי שהוא נכה בעל דרגת נכות קבועה של 75% לפחות ומקבל קצבה לפי חוק ביטוח נכות.
• עובד עצמאי שהוא נכה בעל דרגת נכות כללית זמנית של 75%, שנה לפחות.

תשלום דמי הביטוח על ידי בני זוג עצמאים העובדים בעסק משותף

במקרה כזה (למשל בעל ואישה בחנות מכולת), על כל אחד מבני הזוג להיות רשום במוסד לביטוח לאומי ולשלם את דמי הביטוח בעד עצמו.
בני הזוג רשאים להצהיר על חלקו של כל אחד מהם בהכנסות, בתנאי שחלקו של כל אחד לא יפחת מ- 1/3 מן ההכנסה הכוללת. דמי הביטוח ישולמו בהתאם לחלוקה זו. במידה ובני הזוג לא יצהירו על חלקם בהכנסה הכוללת. תשויך ההכנסה לפי ברירת מחדל – 2/3 לבעל ו 1/3 לאישה.

עובד עצמאי שחדל להיות עצמאי

על מי שחדל להיות עובד עצמאי להודיע על תאריך סגירת העסק למחלקת הביטוח והגבייה בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו. ההודעה יכולה להימסר במכתב או באמצעות טופס דין וחשבון רב שנתי. להודעה עליך לצרף אישורים, המוכיחים את השינוי (כגון סגירת תיק במס הכנסה או במע"מ).

שיתוף באמצעות:
מאמרים נוספים

חשבוניות באינטרנט

עוברים לחשבוניות באינטרנט, מתייעלים מבחינה עסקית כולם מסביבכם התחילו לעבור לחשבוניות באינטרנט, ואתם עדיין מתקשים לעשות את

קרא עוד »
שיתוף באמצעות:
דילוג לתוכן