הכרה במוסד ציבורי לעניין תרומות

אחד היתרונות הבולטים של מלכ"ר הוא יכולתו לקבל תרומות על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. בכפוף לתנאים הרשומים בסעיף 46 לפקודת מס הכנסה תרומה זו תקנה לתורם הטבה בצורת זיכוי ממס  כתוצאה מכך תורמים רבים מתנים את תרומתם בקבלת אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
באתר האינטרנט של רשות המסים ניתן למצוא מידע מפורט בכל הקשור לדרך הרישום של מוסד ציבורי על פי סעיף 46 לחוק, וכן מדריך למילוי בקשה להכרה כמוסד ציבורי.

תנאים להכרה במוסד ציבורי לעניין תרומות עפ"י סעיף 46 לפקודת מס הכנסה ולעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין

לעניין תרומות

סעיף 46 לפקודת מס הכנסה קובע כי מוסד ציבורי יוכר לעניין תרומות בהתקיים כל התנאים הבאים:

א. המוסד הוא מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודה.
ב. שר האוצר קבע אותו כגוף ציבורי לעניין זה (לשר האוצר שיקול דעת בקביעתו את המוסד, כמוסד ציבורי לעניין תרומות או לעניין פטור מלא או חלקי במיסוי מקרקעין).
ג. קביעת שר האוצר אושרה על ידי ועדת הכספים של הכנסת.

לעניין חוק מיסוי מקרקעין

א. מוסד ציבורי שהוכר לעניין תרומות עפ"י סעיף 46 (א) לפקודת מס הכנסה יחשב כמוסד ציבורי לצורך הפטור המלא או החלקי לפי סעיף 61 (ה) לחוק מיסוי מקרקעין ואין צורך להביאו לאישור ועדת הכספים של הכנסת.
ב. מוסד המבקש הכרה רק לעניין מיסוי מקרקעין עפ"י סעיף 61 לחוק יוכר בכפוף לכל התנאים הנזכרים בסעיף 1.1 לעיל אולם האישור יינתן לו מכוח סעיף 61 ויהיה תקף רק לעניין מיסוי מקרקעין.

קווים מנחים וקריטריונים לקביעת מוסד ציבורי

פעולות המוסד בתחום המטרות שבסעיף 9(2) לפקודה כשלעצמן, אינן מעניקות אוטומטית למוסד מעמד של מוסד ציבורי. עם השנים גובשו קווים מנחים ומבחנים להכרה במוסד כמוסד ציבורי.

קווים מנחים התומכים בסיווג מוסד כמוסד ציבורי

 • העלאת רווחת הציבור הכללית ולא של קבוצות חברתיות מצומצמות וסגורות  ללא יצירת אפליה.
 • אי יצירת קשר או התניה בין שיעור ההשתתפות במימון הוצאות המוסד לבין הציבור הנהנה משירותיו. תרומות והשתתפויות לא יהיו תנאי או מסווה לקבלת שירותים מהמוסד.
 • מפעילי המוסד, עובדיו ובעלי עניין בו לא מפיקים כל הנאה כלכלית אישית לבד משכר סביר שהוא פונקציה של תרומתם הישירה.
 • שעור הוצאות הנהלה וכלליות אינם עולים על השיעור המרבי המפורט באתר מס הכנסה.  בנסיבות מיוחדות של חריגה מהשיעור המרבי של הוצאות הנהלה וכלליות ביחס להכנסות המוסד הציבורי, על המוסד להגיש בקשה מנומקת לוועדה הפנימית במס הכנסה, לאישור החריגה.
 • המוסד אינו פועל למטרות רווח, ואינו מחלק רווחים לחבריו, לרבות חלוקת טובות הנאה בכסף או בשווה כסף, תשלומי שכר בלתי סבירים וכו'.
 • פעילות המוסד מכוונת ומשרתת את טובת הציבור ואילולא קיומה לא הייתה מתבצעת על ע"י גופים פרטיים, אלא היה הכרח לבצעה ע"י גוף ממלכתי ציבורי.
 • הגוף מרכז פעילות בתחום מסוים ולא נועד לטפל במקרה ספציפי, פעילותו נמשכת לאורך זמן והקמתו לא נועדה למטרה אד – הוק.
 • הקריטריונים/ תנאי הזכאות לקבלת שירותים מהמוסד עומדים במבחנים אובייקטיביים המפורסמים לציבור הרחב.
 • תהליכי קבלת החלטות במוסד נעשים עפ"י אמות מידה ציבוריות ותוך מתן זכות שווה לכל חבר הנהלה בתהליך קבלת החלטות.

מבחנים לפעילות עסקית שעלולה לפסול מוסד מהיותו מוסד ציבורי

 • היקף הפעילות העסקית הינה מהותית ביחס לכלל פעילות המוסד.
 • המוסד רשום כעוסק במע"מ.
 • מוסד מתחרה בסקטור העסקי מבחינת אופי השירותים והמוצרים שהוא מספק.
 • המוסד מציע את שירותיו במחירים קרובים למחירי השוק.
 • תרומות והשתתפויות הינן תנאי או מסווה לקבלת שירותים מהמוסד.
 • ככל שהמוסד מספק סחורות ושירותים לגופים עסקיים, הנטייה לראות בו גוף עסקי, תגבר.

התנאים והמבחנים המפורטים לעיל, מהווים קווים מנחים לסיווגו של המוסד כמוסד ציבורי כאשר ההחלטה תתקבל בדרך כלל כתוצאה מהצטברות מספר תנאים ולא בהכרח מקיומו של תנאי זה או אחר.
סיווגו של מוסד כמוסד ציבורי מהווה תנאי מוקדם והכרחי להפעלת שיקול דעת לעניין סעיפים 46 לפקודת מס הכנסה ו – 61 לחוק מיסוי מקרקעין.

דרישות טכניות להגשת בקשה לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה וסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין

 • רישום כישות משפטית – אישור רישום הגוף, כישות משפטית (ברשם העמותות, רשם החברות, רשם ההקדשות) והמצאת מסמכי הרישום כמפורט בנספח א'.
 • פתיחת תיק במע"מ – רישום כמלכ"ר במע"מ אותו יש לצרף לבקשה, אם נרשמת בעבר מלכ"ר במע"מ ובידך אישור מלכ"ר, נא המצא העתק ממנו.
  פתיחת תיק בפקיד שומה הרלבנטי.
 • פתיחת תיק ניכויים במשרד השומה – על מוסד המעסיק עובדים לפנות למשרד מס הכנסה מחלקת הניכויים באזור בו מתנהל המוסד להציג אישור רישום כמלכ"ר ולפתוח תיק ניכויים. אם המוסד אינו מעסיק
 • עובדים עליו להצהיר שאינו מעסיק עובדים ובמידה ויעסיק עובדים יפתח תיק ניכויים באזור בו מתנהל המוסד.
 • חובות במס הכנסה – אם למוסד קיים חוב באחד ממערכי המס, עליו לדאוג טרם הגשת הבקשה לסילוק החוב או להמציא אישור על הסדר תשלומים מפקיד השומה או ממנהל משרד מיסוי מקרקעין.
 • ניהול ספרים כדין – על מגיש הבקשה לצרף לבקשתו אישור רואה חשבון על ניהול ספרים כדין. מוסד שנתפס באי רישום תקבול או שנמצאו ליקויים בספריו אפשר שבקשתו תדחה על הסף.

מילוי טופס הבקשה וחתימה על כתב התחייבות

לאחר השלמת הדרישות הטכניות  ניתן לפנות בבקשה להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות או לעניין פטור והקלות במיסוי מקרקעין. הבקשה תוגש באמצעות טופס  5245.  יש לצרף לטופס כתב התחייבות חתום על ידי שני חברי ועד  ובנוכחות עו"ד. כמו כן, יש להגיש את כל הפירוטים והרשימות כאמור, בנספח א' לחוברת מס הכנסה מדריך למילוי בקשה להכרה כמוסד ציבורי.

דיון בבקשות

בקשות שצורפו אליהן כל המסמכים הנדרשים ועונים על הדרישות דלעיל יועברו לדיון בוועדה בנציבות מס הכנסה. לגבי אלה יקבע אם המוסד הוא מוסד ציבורי. בקביעה זו יילקחו בחשבון פסיקת בתי המשפט כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה וכן מבחנים שונים בדרך כלל על בסיס מצטבר כמפורט לעיל. בקשות שימצאו כשירות, יועברו לשר האוצר, על מנת שיפעיל את שיקול דעתו באם יש מקום להעביר הבקשה לאישור ועדת הכספים של הכנסת.

הפקת אישור

אישור לעניין תרומות או לעניין פטור והקלות ממיסוי מקרקעין יופק על ידי המחלקה למוסדות ציבור ומלכ"רים, רק למוסד שאושר על ידי שר האוצר וועדת הכספים.

תוקף האישור

תוקפו של האישור שיונפק הוא לשלש שנים או פחות ויוארך בשלוש שנים נוספות למוסד, אשר יעמוד בכל התנאים, מוסד שלא יעמוד בדרישות או שיפר התחייבויותיו, יישלל האישור שניתן לו.

שיתוף באמצעות:
מאמרים נוספים

חשבוניות באינטרנט

עוברים לחשבוניות באינטרנט, מתייעלים מבחינה עסקית כולם מסביבכם התחילו לעבור לחשבוניות באינטרנט, ואתם עדיין מתקשים לעשות את

קרא עוד »
שיתוף באמצעות:
דילוג לתוכן