ביקורת עומק של רשם העמותות

תיקון 25 לחוק החברות – הידוק הפיקוח על עמותות

ביום 29 ביולי 2014 אושר בכנסת תיקון 25 לחוק החברות ותיקון 14 לחוק העמותות. התיקון פורסם ברשומות ביום 6 באוגוסט 2014 והוא ייכנס לתוקפו בחודש פברואר 2015. תיקון מרחיב באופן משמעותי את סמכויות הפיקוח והביקורת על עמותות וחל"צים.

 1. הרחבת סמכויות ועדת הביקורת והביקורת הפנימית.
 2. חובת מינוי מבקר פנים כאשר מחזור העמותה עולה על 10 מליון ₪ לפחות.
 3. הרחבת סמכויות הפיקוח באמצעות מפקחים ובאמצעות בודקים חיצונים לפקח אחר ביצוע הוראות החוק.
 4. הרחבת סמכויות הרשם לפתוח בחקירה בעצמו או באמצעות חוקר חיצוני. הסמכות לדרוש מינוי חוקר נתונה לרבע מכלל חברי העמותה, לועדת הביקורת וליועץ המשפטי לממשלה. העילות לחקירה הן אי קיום הוראות החוק או הוראות תקנון העמותה.

ביקורת עומק של רשם העמותות

רשם העמותות מבצע ביקורות עומק בעמותות ובחברות לתועלת הציבור, בהתאם למדיניות ביקורת שקבע. ככלל ביקורות העומק נערכות בעמותות בעלות מחזור כספי העולה על מיליון ₪ אך יתכנו מקרים בהם תיערך ביקורת עומק גם בעמותות עם מחזור כספי נמוך יותר.

אי עמידה בחוקים ובהוראות עלולה לגרור הטלת סנקציות כנגד העמותה, לרבות, סנקציות כספיות, אי מתן אישור ניהול תקין, והפסקת תמיכות ממשלתיות. בנוסף, צפויה פגיעה במוניטין העמותה דבר שעלול להבריח תורמים ומתנדבים.

הכנה מוקדמת לביקורת רשם העמותות הינה קריתית לעתידה של העמותה.

הנושאים הנבדקים במסגרת ביקורת עומק

להלן עיקרי הנושאים הנבדקים במסגרת ביקורות עומק הנערכות מטעם רשם העמותות ורשם ההקדשות בעמותות ובחברות לתועלת הציבור, ומפורסמים באתר האינטרנט של הרשם. הנושאים הנבדקים בביקורות הספציפיות משתנים מגוף מבוקר אחד למשנהו בהתאם לנסיבות.

 1. התנהלות העמותה/החל"צ בהתאם לחוק העמותות/ חוק החברות, בין היתר לאור ההנחיות שפורסמו על ידי הרשם.
 2. התנהלות העמותה/החל"צ בהתאם למטרותיה ולתקנונה.
 3. בדיקת קיומם של מסמכים על פי חוק.
 4. בדיקה של תלונות/נושאים מהותיים בטיפול של הרשם בנוגע לעמותה לרבות אינדיקציות להתנהלות בלתי תקינה, ככל שקיימים.
 5. סקירת ביקורות עומק קודמות שנערכו בעמותה/בחל"צ, תוצאותיהן וככל שנמצאו ליקויים, בחינת תיקונם על ידי העמותה.
 6. ניתוח דוחות כספיים ובחינת מידת החוסן הפיננסי של העמותה/החל"צ.
 7. קיום מטרות העמותה/החל"צ.
 8. תפקוד מוסדות העמותה/החל"צ ומידת מעורבותם בפעילותה, בחינת מבנה ארגוני, הפרדת תפקידים נאותה וקיום מנגנוני פיקוח ובקרה נאותים.
 9. אופן ניהול משק הכספים של העמותה/החל"צ ובחינת מנגנונים סבירים להתנהלות הכספית, ושימוש בכספי העמותה לצורך קידום מטרותיה.
 10. בחינת הוצאות העמותה לרבות הוצאות הנהלה וכלליות ותשלומים לספקים ולנותני שירותים.
 11. כח אדם ושכר.
 12. בדיקת ניגודי עניינים וחשש לחלוקת רווחים אסורה, בחינת תשלומים/טובות הנאה לנושאי משרה, לחברי העמותה/לבעלי מניות בחל"צ ולקרובי משפחה.
 13. צדדים קשורים ועסקאות עם צדדים/תאגידים קשורים.
 14. בחינת הדוחות הכספיים ועמידתם בכללי החשבונאות המקובלים.
 15. בחינת הכנסות מתרומות ומיון בנכסים נטו, לרבות קרנות צמיתות, וכן בחינת תמיכות והקצבות.
 16. בחינת רכוש קבוע ומלאי.
 17. בחינת הלוואות שניטלו והשקעות.
 18. בחינת העברת פעילות, העברת כספים והעברת נכסים אחרים, לרבות חלוקת מלגות ומתן הלוואות והעמדת ערבויות.
 19. בחינת קיומה של פעילות עסקית והיקפה.
 20. עמידת העמותה בחוקים והוראות רגולטוריות הרלוונטיים לפעילות העמותה.
 21. התייחסותם של רגולטורים רלוונטיים נוספים להתנהלות העמותה, לרבות הצורך בתיאום רגולציה, ולהעברת מידע רלוונטי.

הכנה מוקדמת לביקורת עומק

משרד רואי חשבון רענן לוי ושות', מספק שירותי ביקורת פנים לגופים ציבוריים, חברות ציבוריות, חברות פרטיות ומוסדות ללא כוונת רווח.

אנו מתמחים בייעוץ והכנה של עמותות לביקורת עומק של רשם החברות. אנו עושים זאת באמצעות ביצוע בדיקות יזומות בעמותות, לזיהוי ליקויים וכשלים שעשויים היו לצוף בביקורת עומק הנערכת על ידי הרשם.

היערכות מוקדמת לביקורת רשם העמותות עשוייה להקטין דרמתית את החשיפה של העמותה לסנקציות.

שיתוף באמצעות:
מאמרים נוספים

חשבוניות באינטרנט

עוברים לחשבוניות באינטרנט, מתייעלים מבחינה עסקית כולם מסביבכם התחילו לעבור לחשבוניות באינטרנט, ואתם עדיין מתקשים לעשות את

קרא עוד »
שיתוף באמצעות:
דילוג לתוכן